Consulting

Consulting

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze dostosowane do Twoich biznesowych potrzeb. Nasza ekipa specjalistów prowadzi kompleksową analizę, tworzy strategie i pomaga w ich wdrożeniu, aby Twoje przedsiębiorstwo rosło w siłę. Skorzystaj z naszej branżowej wiedzy i doświadczenia – klucza do Twojego sukcesu.

1. Mapowanie Umiejętności –
wypracowywanie matryc umiejętności

Niezwykle ważnym procesem dla organizacji, jest zmapowanie umiejętności jakie są wymagane do pracy w poszczególnych obszarach firmy, w zależności od zajmowanego stanowiska. Istotne jest aby pracując z poszczególnymi przełożonymi wypracować:

– umiejętności w jednym standardzie

– wspólny poziom szczegółowości umiejętności w poszczególnych obszarach.

Analiza umiejętności – identyfikacja wymagań dla różnych stanowisk
Analiza umiejętności – identyfikacja wymagań dla różnych stanowisk
Zintegrowany system oceny – narzędzia do oceny kompetencji pracowników
Zintegrowany system oceny – narzędzia do oceny kompetencji pracowników
Konsultacje z przełożonymi – współpraca w określaniu kluczowych kompetencji
Konsultacje z przełożonymi – współpraca w określaniu kluczowych kompetencji
Dialog z liderami – aktualizacje matrycy umiejętności
Dialog z liderami – aktualizacje matrycy umiejętności
Standardyzacja kompetencji – ustalanie jednolitego zestawu umiejętności
Standardyzacja kompetencji – ustalanie jednolitego zestawu umiejętności
Wsparcie i rozwój – ścieżki doskonalenia kompetencji
Wsparcie i rozwój – ścieżki doskonalenia kompetencji
Precyzyjna specyfikacja – definiowanie poziomu zaawansowania umiejętności
Precyzyjna specyfikacja – definiowanie poziomu zaawansowania umiejętności
Harmonizacja celów – dostosowanie do strategii firmy
Harmonizacja celów – dostosowanie do strategii firmy

Kluczowe korzyści z dokładnego określania kompetencji w Twojej firmie

<p>jednoznaczna informacja na temat znajomości umiejętności poszczególnych pracowników,</p>

jednoznaczna informacja na temat znajomości umiejętności poszczególnych pracowników,

<p>możliwość skutecznego delegowania zadań,</p>

możliwość skutecznego delegowania zadań,

<p>szybkie wyszukiwanie zastępstwa w przypadku absencji,</p>

szybkie wyszukiwanie zastępstwa w przypadku absencji,

<p>wsparcie podczas przygotowywania planów urlopowych,</p>

wsparcie podczas przygotowywania planów urlopowych,

<p>możliwość opracowania bilansu kapitału ludzkiego i jego wizualizacja</p>

możliwość opracowania bilansu kapitału ludzkiego i jego wizualizacja

<p>wsparcie w opracowaniu ścieżek zawodowych, wynikających z potrzeb firmy i mocnych stron pracownika,</p>

wsparcie w opracowaniu ścieżek zawodowych, wynikających z potrzeb firmy i mocnych stron pracownika,

<p>określenie luk kompetencyjnych i niezbędnych kierunków rozwoju,</p>

określenie luk kompetencyjnych i niezbędnych kierunków rozwoju,

<p>zdiagnozowanie przerostów kompetencyjnych</p>

zdiagnozowanie przerostów kompetencyjnych

Wypracowane umiejętności możesz zwizualizować i nimi zarządzać w przygotowanym do tego arkuszu kalkulacyjnym lub

dedykowanym oprogramowaniu Matryca Kompetencji SkillBox.

Proces Mapowania Umiejętności

Kick-off
Kick-off
Określenie celu i zakresu projektu
Wypracowanie umiejętności
Wypracowanie umiejętności
Spotkania wstępne z przedstawicielami konkretnych obszarów
Warsztat standaryzujący
Warsztat standaryzujący
wypracowanie globalnej listy umiejetności
Określenie reguł
Określenie reguł
wag, skali ocen, zasad korzystania z matrycy
Start projektu
Start projektu
wsparcie merytoryczne
image

Tym, co wyróżnia nasze podejście jest powiązanie umiejętności z kwalifikacjami (uprawnieniami i szkoleniami), jakie pracownik powinien posiadać, przystępując do pracy na danej umiejętności. Istnieje również możliwość podpięcia wymaganej dokumentacji (m.in. procedur i instrukcji). Dzięki takiemu podejściu zyskujesz pewność, że pracownik przystępując do pracy, posiada wymagane uprawnienia i szkolenia oraz, że zapoznał się z wymaganą dokumentacją oraz jej aktualizacją.

 

Dodatkowym elementem jest możliwość przypisania wag umiejętnościom – co pozwala na ich gradację, pod względem poziomu trudności. Przekłada się to ostatecznie na punktację ważoną, pozwalającą wyróżnić pracowników, którzy potrafią wykonywać bardziej kluczowe, z punktu widzenia firmy, umiejętności. Przykład wagi:

 

  1. – umiejętność podstawowa
  2. – umiejętność średniozaawansowana
  3. – umiejętność kluczowa

2. System Okresowych Ocen Pracowniczych

Jest narzędziem służącym do oceny i badania: efektywności, potencjału, rozwoju czy nastawienia pracowników. Pełni w firmach wiele funkcji – począwszy od narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej; przez motywację i rozwój aż do wsparcie w zarządzaniu. Kompleksowy charakter systemu ocen okresowych sprawia, że uzyskane w ten sposób informacje mogą być podstawą dla określenia ścieżki rozwoju pracownika – w tym potrzeb szkoleniowych, weryfikacji systemu wynagradzania i motywowania, wsparciu przy sukcesji i derekrutacji pracowników.

Cykliczne przeglądy kompetencji
Cykliczne przeglądy kompetencji
Monitorowanie postępów pracownika
Monitorowanie postępów pracownika
Rozwój zawodowy pracownika
Rozwój zawodowy pracownika
Motywacyjny bodziec do doskonalenia
Motywacyjny bodziec do doskonalenia
Feedback od przełożonych
Feedback od przełożonych
Identyfikacja obszarów do poprawy
Identyfikacja obszarów do poprawy
Określenie ścieżek awansu
Określenie ścieżek awansu
Budowanie relacji opartej na współpracy i komunikacji.
Budowanie relacji opartej na współpracy i komunikacji.

Wyraźne korzyści z systematycznego oceniania pracowników

<p>systematyczne udzielanie informacji zwrotnej,</p>

systematyczne udzielanie informacji zwrotnej,

<p>przejrzystość w relacji przełożony-pracownik,</p>

przejrzystość w relacji przełożony-pracownik,

<p>obiektywne podejmowanie decyzji dotyczących awansów i regulacji wynagrodzenia,</p>

obiektywne podejmowanie decyzji dotyczących awansów i regulacji wynagrodzenia,

<p>wzrost satysfakcji pracownika,</p>

wzrost satysfakcji pracownika,

<p>zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą</p>

zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą

<p>wykorzystanie potencjału pracownika zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy,</p>

wykorzystanie potencjału pracownika zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy,

<p>diagnoza potrzeb szkoleniowych, które przełożą się na rozwój firmy,</p>

diagnoza potrzeb szkoleniowych, które przełożą się na rozwój firmy,

<p>obiektywne podstawy do podejmowania decyzji personalnych o awansach i regulacjach,</p>

obiektywne podstawy do podejmowania decyzji personalnych o awansach i regulacjach,

<p>poczucie sprawiedliwej oceny pracy u pracowników,</p>

poczucie sprawiedliwej oceny pracy u pracowników,

<p>kierowanie rozwojem zawodowym pracowników poprzez wzmacnianie mocnych stron</p>

kierowanie rozwojem zawodowym pracowników poprzez wzmacnianie mocnych stron

<p>efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu szkoleniowego</p>

efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu szkoleniowego

<p>zwiększenie efektywności zarządzania zespołem</p>

zwiększenie efektywności zarządzania zespołem

Proces wdrożenia SOOP

Analiza
Analiza
stanu obecnego i wyznaczenie celu projektu
Określenie
Określenie
modelu oceny okresowej
Wyłonienie
Wyłonienie
kluczowych kompetencji
Opis
Opis
kompetencji na skali behawioralnej
Opracowanie
Opracowanie
narzędzi i pilotaż oceny
Ustalenie
Ustalenie
polityki komunikacyjnej i szkolenia

Więcej na temat rozwiązania systemowego wspierającego

Proces oceny pracowniczej i rozmowy rozwojowej znajdziesz tutaj:

3. Controlling personalny

“Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”.

 

Peter Drucker Dlaczego? Ponieważ zbieranie i analiza danych, pozwala na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, szacowanie ryzyk lub optymalizację tego, co zostało zmierzone.

Analiza kosztów pracowniczych
Analiza kosztów pracowniczych
Analiza rotacji pracowników
Analiza rotacji pracowników
Monitorowanie wskaźników HR
Monitorowanie wskaźników HR
Prognozowanie potrzeb kadrowych
Prognozowanie potrzeb kadrowych
Optymalizacja zasobów ludzkich
Optymalizacja zasobów ludzkich
Ocena efektywności szkoleń
Ocena efektywności szkoleń
Budżetowanie stanowisk pracy
Budżetowanie stanowisk pracy
Raportowanie wskaźników kadrowych
Raportowanie wskaźników kadrowych

Controlling personalny – oto dlaczego Twoja firma skorzysta:

<p>pomiar i interpretacja kluczowych wskaźników z obszaru HR</p>

pomiar i interpretacja kluczowych wskaźników z obszaru HR

<p>informacja zwrotna o rezultatach prowadzonej polityki personalnej</p>

informacja zwrotna o rezultatach prowadzonej polityki personalnej

<p>wskaźniki KPI pozwalają się skoncentrować na tym, co jest naprawdę istotne</p>

wskaźniki KPI pozwalają się skoncentrować na tym, co jest naprawdę istotne

<p>obiektywna informacja zwrotna o podjętych działaniach</p>

obiektywna informacja zwrotna o podjętych działaniach

<p>wypracowanie odpowiednich działań celem optymalnej obsady stanowisk</p>

wypracowanie odpowiednich działań celem optymalnej obsady stanowisk

<p>wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji w zarządzaniu kapitałem ludzkim</p>

wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji w zarządzaniu kapitałem ludzkim

<p>informacja o obecnych i przewidywanych kosztach</p>

informacja o obecnych i przewidywanych kosztach

<p>Lepsza alokacja zasobów ludzkich poprzez precyzyjne analizy</p>

Lepsza alokacja zasobów ludzkich poprzez precyzyjne analizy

Proces wdrożenia Controllingu Personalnego

Controlling personalny pozwala na zmierzenie i opisanie wskaźników, które umożliwią podniesienie efektywności organizacji poprzez możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnego personelu, m.in. wskaźniki absencji, rotacji, pomiar procesu rekrutacji, luk i przerostów kompetencyjnych.

Analiza
Analiza
stanu obecnego dotycząca standardów ZZL
Wybór
Wybór
i pomiar wielkości krytycznych
Analiza
Analiza
uzyskanych mierników personalnych
Raport
Raport
controllingowy
Określenie
Określenie
działań korygujących i doskonalących
image 01

W KDR Solutions rozumiemy, że sukces każdej organizacji zaczyna się od ludzi. Nasza siedziba w sercu Bydgoszczy stała się miejscem, gdzie łączymy wiedzę z praktyką, dostarczając skrojone na miarę strategie HR. Dzięki naszej głębokiej analizie i partnerstwu w konsultingu, przekształcamy wyzwania w możliwości, doprowadzając Twoją firmę do wyższego poziomu efektywności. Odkryj moc specjalistycznego wsparcia – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy Ci pomóc!

image 02

Dopasowane strategie Consultingowe znajdą

zastosowanie dla Twojej działalności oraz:

image
Firm o dużej dynamice zmian, które rozumieją wartość jasno zdefiniowanych kompetencji w organizacji i pragną precyzyjnie je zmapować, aby skuteczniej dostosowywać się do rynkowych wyzwań.
image
Przedsiębiorstw z rozbudowaną strukturą zespołów, poszukujących spójnych i obiektywnych narzędzi do regularnej oceny pracowników, co pozwoli na lepsze planowanie kariery i identyfikację talentów wewnątrz firmy.
image
Organizacji skoncentrowanych na efektywności kosztowej, które chcą zrozumieć i zoptymalizować koszty związane z personelem poprzez kontroling personalny, zapewniając jednocześnie wysoki poziom motywacji i satysfakcji pracowników.
image
Firm o szerokim zakresie działalności, które potrzebują holistycznego podejścia do zarządzania ludźmi – od identyfikacji umiejętności, przez oceny, aż po kontrolę kosztów związanych z zasobami ludzkimi.